Algemene Voorwaarden

Iedereen die volgend jaar gaat trouwen mag zich aanmelden om mee te dingen naar de hoofdprijs van 10.000 euro. Als jullie je aanmeldingen via onze website, voldoen jullie aan en accepteren jullie de volgende voorwaarden:

 • Jullie moeten ongehuwd zijn;
 • Leeftijd van het aanstaande bruidspaar is minimaal 18 jaar;
 • Deelnemers mogen geen te nauwe bloedband hebben. Broers en zussen kunnen bijvoorbeeld niet samen trouwen;
 • Je mag niet onder curatele staan;
 • Bruid en bruidegom moeten beschikken over een geldig Nederlands legitimatiebewijs zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of identiteitsbewijs voor vreemdelingen.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld;
 • De prijs is niet overdraagbaar aan derden;
 • Wedding Professionals en de partners zijn niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in vermeldingen op de site;
 • Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden;
 • Familie van de organisatie is uitgesloten van deelname.
 • Om deel te nemen moeten alle gegevens die gevraagd worden voor inschrijving ingevuld worden.
 • Deelnemers die onjuiste of onvolledige gegevens invullen worden gediskwalificeerd van deelname.
 • Deelnemers kunnen een bruiloft winnen ter waarde van 10.000 euro. Dit bedrag mag vrij worden besteed bij de aangesloten partners. LET OP: dit is inclusief btw.
 • Het winnende bruidspaar laat de facturen (van aangesloten partners) met een maximum van € 10.000,- sturen naar en op naam van:Wedding Professionals
  Leningradweg 6e
  9723 TP Groningenv.v. Wedding Professionals bruiloft “naam winnend bruidspaar”, waarna Wedding Professionals de facturen zal voldoen aan de Partners.
 • De aangesloten partners (bedrijven) kunnen niet garanderen dat de trouwdatum van het winnende bruidspaar ook bij hen beschikbaar is. Is de gekozen trouwdatum al bezet dan is het bedrijf niet verplicht om mee te doen.
 • Jullie bruiloft moet tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 plaatsvinden. Jullie kunnen deelnemen door je in te schrijven via het deelnameformulier op de website weddingprofessionals.nl.
 • Deelname aan de hoofdprijs van 10.000 euro is gratis.
 • De winnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury.
 • Als blijkt dat de winnaars niet (meer) gaan trouwen, is de prijs ongeldig en wordt deze niet meer uitgereikt.
 • Als blijkt dat de winnaars niet voldoen aan een van de voorwaarden, is de prijs ongeldig en wordt deze niet meer uitgereikt.
 • Prijswinnaars kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de gratis bruiloft zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Wedding Professionals gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Wedding Professionals is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer. Deelnemers dienen aan deze activiteiten hun medewerking te verlenen.
 • Wedding Professionals behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Wedding Professionals is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.
 • Met uw inschrijving verklaart zich ermee akkoord dat Wedding Professionals gebruik kan maken van uw gegevens voor marketingdoeleinden voor haarzelf. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Uitsluitend op uw uitdrukkelijk, schriftelijk en/of per e-mail gedane verzoek, worden uw gegevens niet aangewend voor de voornoemde doeleinden en worden deze niet opgeslagen als databankinformatie. Alle persoonsgegevens die in het kader van de gratis bruiloft van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
 • De (intellectueel eigendoms) rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige goederen berusten bij Wedding Professionals, haar licentiegevers en/of haar partners. Het is niet toegestaan enig inbreuk op deze rechten te (doen) maken.

 

Informatie

Vragen, opmerkingen of klachten over deze prijs kunnen worden gericht aan:

Wedding Professionals
Leningradweg 6e
9723 TP Groningen

info@weddingprofessionals.nl


Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Wedding Professionals, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14069710, inzake de Wedding Professionals. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Wedding Professionals.

Wedding Professionals respecteert de privacy van alle deelnemende bruidsparen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Wedding Professionals. U dient zich ervan bewust te zijn dat Wedding Professionals niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Wanneer u zich aanmeldt via de site van Wedding Professionals, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Wedding Professionals en alleen gebruikt voor eigen doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Wedding Professionals worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten van onze partners. U kunt het ontvangen van Wedding Professionals -mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Wedding Professionals. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn: Wedding Professionals bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen: Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.